سوها رخ قشم

اطلاعات پایه

سوها رخ قشم

  • تامین کننده
  • وارد کننده

مایندگی شرکت ویوی فارما ایتالیا
ارائه دهنده محصولات آرایشی

تهران

5 - 10 نفر

http://sohagheshm.ir/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها